Projekt Conditio („Sémantika kondicionálov“) vznikol na Katedre logiky a metodológie vied (Filozofická fakulta UK v Bratislave) a získal financovanie od Agentúry na podporu výskumu a vývoja vo Všeobecnej výzve 2021 (projekt č. APVV-21-0405).

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Obdobie riešenia projektu sa začalo 1. 7. 2022 a potrvá do roku 2026.

Abstrakt projektu

Projekt sleduje dva kľúčové výskumné ciele:

  1. testovať hlavné teórie indikatívnych a kontrafaktuálnych kondicionálov na rozšírenej a diverzifikovanej databáze príkladov kondicionálov a úsudkov z odlišných oblastí vedy a filozofie s cieľom získať komplexnejšie hodnotenie predmetných teórií,

  2. navrhnúť adekvátnu a konzistentnú sémantickú teóriu kondicionálnych imperatívov, ktorá bude rešpektovať rozdiel medzi propozičným charakterom ich antecedentu a konatívnym charakterom ich konzekventu a ktorá umožní ich používanie v praktickom usudzovaní.

Navrhovaný výskum má priniesť robustnú evidenciu z oblastí ako právo, etika, veda, filozofia vedy, filozofia a estetika, ktorá by umožnila komplexnejšie posúdenie teórií kondicionálov na základe ich prediktívnej (hypoteticko-deduktívny model) a explanačnej (abduktívny model) sily. Jeho výsledkom je aj návrh hybridnej teórie kondicionálnych imperatívov, ktorá sa opiera o expresívnu logicko-sémantickú teóriu transparentnej intenzionálnej logiky (TIL).